Záručné podmienky

Na všetky výrobky poskytujeme štandardnú záruku 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na chybnú montáž. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru spojené s jeho používaním. V prípade reklamácie tovar zašlite na nasledovnú adresu: DPF PRO s.r.o., Mierová 12, 821 05 Bratislava, ICO: 47651661, IČ DPH: SK2024012243.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodborným uvedením do prevádzky, neodbornou montážou, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, jeho neodbornou údržbou alebo neodborným zásahom. Predávajúci taktiež neposkytuje záruku na tovar, ktorý v dôsledku spôsobu jeho využitia alebo nadmernému namáhaniu podlieha predčasnému opotrebeniu. Predávajúci ďalej neposkytuje záruku na chyby tovaru spôsobené nesprávnym skladovaním u kupujúceho.
Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom. Reklamáciu je povinný spotrebiteľ uplatniť ihneď ako sa chyba na tovare prejaví u predávajúceho. K reklamačnému konaniu je potrebné predložiť chybný tovar (kompletný, obsahujúci všetky technologické súčasti), dôkladne opísaná závada  a doklad o zakúpení tovaru (faktúra alebo pokladničný doklad), vyjadrenie odborného servisu, ktorý vykonal montáž (demontáž, príp. posúdenie chyby), a výpis zo servisnej diagnostiky. Právo zo zodpovednosti za chyby prejavené na tovare, pre ktorý platí záručná doba, zanikne vtedy, ak sa reklamácia neuplatnila v záručnej dobe.

Prečítajte si kompletne naše obchodné podmieny TU.

Je nevyhhnutné dodaržať správny montážny postup. Práve preto si pozorne pričítajne náš "Návod na montáž DPF/FAP filtra".