Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je: DPF PRO s.r.o., Mierová 12, 821 05 Bratislava, ICO: 47651661, IČ DPH: SK2024012243, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 118192/B , (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva"). Rovnako sa tieto všeobecné obchodné podmienky budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.


Čl. 2 Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva je uzavretá v momente záväzného akceptovania návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu. Rovnako sa zmluva považuje za uzatvorenú aj v prípade, ak kupujúci odošle predávajúcemu vyplnený formulár na internetovej stránke predávajúceho, prípadne si kupujúci objedná tovar vo forme telefonickej objednávky kupujúceho, o čom mu bude doručený potvrdzujúci e-mail.
 2. V prípade zistenia vyššej ceny predávaného tovaru má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.
 3. Pri objednávke je potrebné vyplniť nasledovné údaje ako: meno a priezvisko/obchodné meno kupujúceho, miesto trvalého pobytu/ sídlo, adresa na doručenie tovaru, IČO (pri podnikateľoch) spôsob platby, spôsob dodania, spôsob vybavenia objednávky v prípade nedostatku tovaru na sklade, spôsob akým má predávajúci informovať zákazníka o expedícii tovaru.
 4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.


Čl. 3 Práva a povinnosti predávajúceho

 

 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

      Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

  2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O zrušení objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.


Čl. 4 Práva a povinnosti kupujúceho

      Kupujúci je povinný:

      a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
      b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
      c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
      d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

 1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky
 2. Kupujúci má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je v takom prípade povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 3 je kupujúci povinný vrátený tovar riadne zabaliť a zabezpečiť tak, aby tovar došiel predávajúcemu bez poškodenia. V prípade porušenia tejto povinnosti je kupujúci povinný predávajúcemu nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla.
 4. V prípade ak kupujúci tovar začal užívať a následne od zmluvy odstúpil v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom na tovare sú viditeľné známky jeho užívania, nemá kupujúci právo na vrátenie kúpnej ceny v plnom rozsahu, ale len na vrátení kúpnej ceny zníženej o alikvótnu sumu, ktorá zodpovedá rozsahu opotrebenia tovaru. To neplatí, ak tovar vrátený kupujúcim je poškodený, resp. nie je kompletný. V prípade poškodenia tovaru kupujúcim nemá kupujúci právo na vrátenie kúpnej ceny.

 

Čl. 5 Dodacie a platobné podmienky

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 21 dní od uzavretia zmluvy podľa čl. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
 5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný preukázať svoju totožnosť.
 7. V prípade ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávake, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci
 8. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
 9. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 10. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom/poštou alebo mu faktúra bude priložený k baleniu tovaru. V prípade, ak sa na objednaný tovar vzťahuje osobitná záruka, predávajúci doručí záručný list kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom.
 11. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar v hotovosti pri prevzatí tovaru pričom predávajúcí vystaví zákazníkovi o potvrdenie o platbe. Druhý spôsob platby je platba prepravcovi. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru


Čl. 6 Reklamácie

 

 1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať resp. uplatniť si u predávajúceho právo zo zodpovednosti za vady tovaru. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby predávajúci reklamovaný tovar riadne prezrel a posúdil reklamované vady. Za tým účelom je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť. Plynutie lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, ak predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, opis závad, iných podkladov a pod). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.
 2. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.
 3. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v sídle spoločnosti uvedeného v článku 1 alebo na pobočke predávajúceho, t.j. na adrese DPF PROF s.ro. Korytnická 24, 821 06 Bratislava a to tak, že zakúpený tovar doručí predávajúcemu buď osobne, alebo prostredníctvom prepravcu.
 4. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) musí byť predložený doklad o zakúpení. Bez predloženia dokladu o zakúpení začne predávajúci reklamačné konanie len pokiaľ kupujúci iným vierohodným spôsobom doloží resp. preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho.
 5. Predávajúci odovzdá kupujúcemu po uplatnení si práv zo zodpovednosti za vady tovaru tzv. reklamačný lístok/protokol, na ktorom uvedie identifikačné údaje o kupujúcom, označenie reklamovaného tovaru a popis reklamovanej vady, ako aj predpokladaný termín vybavenia reklamácie. V prípade reklamácie tovaru na diaľku prostredníctvom prepravcu zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie a začatí reklamačného konania podľa tohto bodu poštou bez zytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 6. Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 7. Predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za vady, ak:

                  a) spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,
                  b) spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
                  c) reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru,
                  d) sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.
         

          Predávajúci nezodpovedá za vady:

                  a) pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
                  b) vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a súčastí majúce pôvod v opotrebení z používania behom záručnej doby,
                  c) opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania,
                  d) opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby,
                  e) mechanické poškodenie
                  f) spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

 1. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 2. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 3. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba.
 5. Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.
 6. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. V prípade uplatnenia reklamácie na diaľku sa záručná doba predlžuje do dňa, kedy je opravený tovar odoslaný kupujúcemu.
 7. V prípade, ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.
 8. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vady zaniká.
 9. Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 10. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
 11. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má kupujúci právo: a) na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo b) právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu). c) právo na výber možnosti má kupujúci.
 12. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže kupujúci tovar riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
 13. Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má kupujúci i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 14. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.
 15. Ďalšie ustanovenia pre riešenie v reklamácií sú uvedené v našom "Reklamačnom poriadku". 
 16. Pri reklamáci požaduje vyplniť reklamačný protokol a dodať všetky doľňujúce informácie v zmysle popisu na stránke: https://www.dpfcentrum.sk/pre-zakaznikov/reklamacny-formular/Čl. 7 Ochrana osobných údajov 

 1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej strane a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s dopravou objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania), platobným stykom, súvisiacim s objednaným tovarom, alebo prieskumom spokojnosti s poskytnutými službami. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom po prihlásení sa na stránke www.dpfcentrum.sk v sekcii „účet“.

 

Čl. 8 Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.
 3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
 5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Čl. 9 Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@dpfcentrum.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Platnosť obchodných podmienok od 26. 10. 2023.